Cookie beleid v.v. DOVO

De website van v.v. DOVO is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Bestuursreglement alcohol kantine

Bestuursreglement alcohol kantine

Op donderdag 13 december 2018 heeft het bestuur van voetbalvereniging DOVO het bestuursreglement ‘Alcohol in de kantine’ vastgesteld.

In overweging nemende dat:

• sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement ‘Alcohol in sportkantines’;
• in dit verband met “sportvereniging” wordt bedoeld: een sportvereniging met een kantine in eigen beheer, aangesloten bij een door NOC*NSF erkende sportbond;
• de sportkantine met een drank- en horecavergunning in de wet wordt beschouwd als een horeca-lokaliteit, hetgeen betekent dat er ter plaatse bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholhoudende dran-ken worden verstrekt;
• het bestuursreglement regels bevat, die als doel het waarborgen van verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank in de sportkantine hebben;
• in het bestuursreglement tevens paracommercie bepalingen zijn opgenomen, die tot doel hebben ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen.

Paragraaf 1 - Algemene bepalingen

1 Artikel 1 - Begripsbepalingen

1.1 Alcoholhoudende dranken

1.1.1 Onder zwak-alcoholhoudende drank dient het volgende te worden verstaan: bier, wijn en gedis-tilleerd met minder dan 15% alcohol.
1.1.2 Onder sterke drank dient te worden verstaan: gedistilleerd met minimaal 15% alcohol.

1.2 Sociale Hygiëne

1.2.1 Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze rekening houden met elkaars waarden, normen en rollen. In de sportkantine gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en- misbruik) en hoe men verantwoord alcohol-gebruik in de kantine kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven.
1.2.2 Verder houdt Sociale Hygiëne kennis in van de Drank- en Horecawet en verwante regelgeving en de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van verschillende bedrijfsformules en doel-groepen en van technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de inrichting.

1.3 Leidinggevenden

Het bestuur heeft twee leden aangewezen als leidinggevende. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, in het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne, en staan als zodanig vermeld op de vergunning van de vereniging. Zij geven onmiddellijke leiding aan de uitoefening van de horeca-werkzaamheden in de sportkantine. Wijzi-gingen in leidinggevenden binnen uw vereniging dient u via een formulier (link naar nog te ontwikkelen formulier) door te geven aan uw gemeente. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

1.4 Barvrijwilliger:
Een vrijwilliger die, op tijden dat er alcohol wordt verstrekt, de barwerkzaamheden in de sportkantine uitvoert. Kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgelegd in artikel 7 van dit bestuursreglement.

2 Artikel 2 - Wettelijke bepalingen
Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke bepalingen worden nageleefd:

2.1.1 Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
2.1.2 Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in de kantine worden opgehangen.
2.1.3 De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij de aspi-rant-koper onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.
2.1.4 Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
2.1.5 Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan personen die verkeren in ken-nelijke staat van dronkenschap.
2.1.6 Het is verboden personen toe te laten in de kantine die verkeren in kennelijke staat van dron-kenschap of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen.

3 Artikel 3 - Vaststellen en wijzigen

3.1 Vaststellen en wijzigen
3.1.1 Het bestuur van v.v. DOVO heeft het bestuursreglement ‘Alcohol in de kantine’ op 13 december 2018 vastgesteld.
3.1.2 Het bestuursreglement wordt ter toetsing voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag van een nieuwe drank- en horecavergunning. Het bestuursreglement treedt gelijktijdig met de af te ge-ven drank- en horecavergunning in werking.

Paragraaf 2 - Sociaal Hygiënische bepalingen

4 Artikel 4 – Aanwezigheid leidinggevende, barvrijwilliger en afschrift reglement

4.1.1 Op de momenten dat in de sportkantine alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne ofwel een barvrijwilliger die een instructie verantwoord alcoholschenken (IVA) heeft gevolgd.
4.1.2 Het bestuursreglement alcohol in sportkantines van de sportvereniging of een kopie hiervan is aanwezig in de sportkantine.

5 Artikel 5 - Huis- en gedragsregels

5.1.1 Het is niet toegestaan in de kantine of elders op het terrein van de vereniging zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken;
5.1.2 Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders te gebruiken dan in de kantine of op het terras;
5.1.3 Er wordt geen alcohol geschonken aan:
• Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uit-oefening van hun functie.
• jongeren onder de 18 jaar.
5.1.4 Het bestuur wil voorkomen dat personen onder invloed van alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank aan betreffende personen worden geweigerd.
5.1.5 Het bestuur stimuleert het maken van BOB-afspraken en sluit aan op de slogan ‘100% Bob, 0% op’. Hierbij zijn de belangrijkste noties: ‘Geen alcohol drinken als je nog moet rijden’ en ‘Maak als het kan een Bob-afspraak’.
5.1.6 Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 1) drinken geen alcohol gedurende hun bardienst;
5.1.7 Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals ‘happy hours’, en ‘meters bier’ zijn in de kantine niet toegestaan;
5.1.8 Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.

6 Artikel 6- Handhaving en naleving

6.1.1 Iedereen onder de 25 jaar, die aan de bar alcohol koopt, dient zich te legitimeren.
6.1.2 Aan jongeren onder de 18 wordt geen alcohol verstrekt.
6.1.3 Volwassen leden spreken de barvrijwilligers aan als zij jongeren <16/18 jaar met alcohol zien
6.1.4 Volwassen leden spreken het bestuur/ de alcoholambassadeur aan als zij jongeren <16/18 jaar met alcohol zien
6.1.5 Het bestuur neemt contact met de ouders op als hun kind <16/18 jaar op de vereniging alcohol heeft gedronken
6.1.6 Een jongere die alcohol in zijn/haar bezit heeft krijgt een eerste schriftelijke waarschuwing (gele kaart)
6.1.7 Een jongere die voor de tweede keer alcohol in zijn/haar bezit heeft krijgt een rode kaart. Sanctie: passende taakstraf.

7 Artikel 7 - Openingstijden en schenktijden

7.1.1 De openingstijden van de kantine zijn conform de drank- en horecavergunning: Dagelijks tot 24.00 uur
7.1.2 Er wordt bij DOVO geen alcohol geschonken voor 12.00 uur
7.1.3 Voor afwijkende openings- en schenktijden wordt via de gemeente een (tijdelijke) vergunning te aangevraagd.

8 Artikel 8 - Kwalificatienormen en instructie verantwoord alcohol schenken voor barvrijwilligers

Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld:
8.1.1 Barvrijwilligers zijn tenminste 16 jaar oud.
8.1.2 Zij hebben een instructie verantwoord alcohol schenken gevolgd.
8.1.3 Zij staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd.
8.1.4 Zij zijn betrokken bij de vereniging, als lid, dan wel anderszins (bijvoorbeeld als ouder of verzor-ger van minderjarige verenigingsleden).

Een online instructie verantwoord alcoholschenken kunnen barvrijwilligers verkrijgen via de website van een sportbond of via www.nocnsf.nl/IVA . Daarnaast kan een terzake deskundige ook een instructie ge-ven aan barvrijwilligers. Een kopie van de certificaten IVA of een registratielijst van de barvrijwilligers die de instructie gevolgd hebben dient in de kantine aanwezig te zijn.

9 Artikel 9 - Voorlichting

9.1.1 Schenktijden, leeftijdsgrenzen (artikel 2 lid1, 2 en 3)en huis- en gedragsregels worden goed zicht-baar in de kantine opgehangen.
9.1.2 Het bestuur onderschrijft de Reclamecode voor alcoholhoudende dranken van de STIVA. In deze code staan regels omtrent reclame-uitingen voor alcoholhoudende dranken.

10 Artikel 10 - Klachtenprocedure en sancties

10.1.1 Klachten over de toepassing van de artikelen 1 tot en met 8 van dit reglement dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht van het bestuur van de vereniging.
10.1.2 Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij overtreding van (één van) de regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkene(n), zijnde de consument dan wel de verstrekker (leidinggevende of de barvrijwilliger) gebruik maken van zijn sanctiebevoegd-heden op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement. Het bestuur verifieert de klacht, hoort zo nodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht.
10.1.3 Een ieder kan gegronde klachten over de overtreding(en) van de Drank- en Horecawet indienen bij de gemeente.

Paragraaf 3 - Paracommercie-bepalingen

11 Artikel 11 - Toegelaten horeca-activiteiten

11.1.1 De sportvereniging oefent slechts horeca-activiteiten uit met inachtneming van het hierna onder 2. en 3. bepaalde. De sportvereniging oefent geen horeca-activiteiten uit ten behoeve van bij-eenkomsten die worden gehouden wegens gebeurtenissen in de privé-sfeer van leden en bijeen-komsten voor niet-leden. Het bestuur ziet hierop toe.
11.1.2 De horeca-activiteiten worden door de sportvereniging slechts uitgeoefend ten aanzien van per-sonen die bij de activiteiten van de sportvereniging in de ruimste zin van het woord betrokken zijn, met inachtneming van het hierna onder 3. bepaalde.
11.1.3 Het uitoefenen van horeca-activiteiten door de sportvereniging jegens niet bij de vereniging aan-gesloten personen geschiedt uitsluitend in rechtstreeks verband met de activiteiten van de sportvereniging binnen het kader van haar doelstelling.
11.1.4 Voor zover niet binnen de hiervoor genoemde doelstelling vallend, zal de sportkantine en/of de inventaris (met name het meubilair en het serviesgoed) niet door de sportvereniging aan derden worden verhuurd of ter beschikking worden gesteld.
11.1.5 Geen reclame mag worden gemaakt door de sportvereniging voor niet binnen de doelstelling vallende resp. andere horeca-activiteiten dan die welke zijn toegelaten als omschreven in dit ar-tikel 10.

Aldus vastgesteld te Veenendaal op 13 december 2018
Bestuur voetbalvereniging DOVODelen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!